• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Τεχνίτης Θερμομόνωσης

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την κατασκευή έργων θερμομόνωσης σύμφωνα με τις επιταγές των ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ ή ΠΕΤΕΠ). Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την:

  • Προετοιμασία κατασκευής για τη θερμομόνωση, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών εργασιών.
  • Λήψη μέτρων της κατασκευής για την τεχνική λύση θερμομόνωσης που απαιτείται.
  • Επιλογή του τύπου της κατασκευής θερμομόνωσης και οργάνωση της σειράς εργασιών.
  • Επιλογή του τύπου και της ποσότητας των κατάλληλων υλικών και προετοιμασία του έργου για τη κατασκευή της θερμομόνωσης.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at ή επισκεφτείτε την δικτυακή μας πύλη για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων: certainlytuv.gr.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης