• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Τεχνίτης Ξηράς Δόμησης

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πραγματοποίηση έργων ξηράς δόμησης σύμφωνα με τις επιταγές των ισχυουσών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ ή ΠΕΤΕΠ). Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την:

  • Προετοιμασία για την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών εργασιών, όπως ορίζουν τα Ελληνικά πρότυπα και ο οδηγός δομικών υλικών του ΤΕΕ.
  • Λήψη μέτρων για την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης που απαιτείται.
  • Επιλογή του τύπου της κατασκευής συστημάτων ξηράς δόμησης και οργάνωση της σειράς εργασιών.
  • Επιλογή του τύπου και της ποσότητας των κατάλληλων υλικών και προετοιμασία του έργου για την κατασκευή και την εφαρμογή των συστημάτων ξηράς δόμησης.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at ή επισκεφτείτε την δικτυακή μας πύλη για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων: certainlytuv.gr.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης