Βασικές αρχές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών – GIS

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τον επαγγελματία, που χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ή Geographic Information System (ΣΓΠ, GIS) και εισάγει, ανακτά, διαχειρίζεται, αναλύει και αποδίδει γεωγραφικά δεδομένα (δεδομένα µε χωρική αναφορά), έχοντας σαν κύριο στόχο την υποστήριξη διαδικασιών λήψης αποφάσεων που σχετίζονται µε το σχεδιασμό και τη διαχείριση χρήσεων γης, φυσικών διαθεσίμων, περιβάλλοντος, μεταφορών, υπηρεσιών σε αστικό χώρο κλπ.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική εξέταση.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πενταετούς διάρκειας.
Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε το certifyprofessionals.gr ή επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων (210 5220920, people.certification@tuv.at).

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer