Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001

Σύντομη περιγραφή

Το ISO 45001:2018, έχει αντικαταστήσει το OHSAS 18001 και είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο ISO για Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSMS).

Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και παρέχει οδηγίες για τη χρήση του, δίνοντας τη δυνατότητα στους οργανισμούς να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, μέσω της πρόληψης των επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, καθώς και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.

Αναλυτική περιγραφή

Το ISO 45001:2018 βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Σύμφωνα με την πολιτική Υ&Α του οργανισμού, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ενός συστήματος διαχείρισης Υ&Α περιλαμβάνουν:

α) συνεχή βελτίωση της απόδοσης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

β) εκπλήρωση των νομικών και άλλων απαιτήσεων

γ) επίτευξη των στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας είναι:

 • Το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο οργανισμός (εσωτερικό / εξωτερικό).
 • Εμπλοκή της ανώτατης διοίκησης.
 • Ενεργή συμμετοχή του προσωπικού.
 • Πολιτικές της ΥΑΕ, που είναι συμβατές με τους συνολικούς στρατηγικούς στόχους και τον προσανατολισμό του οργανισμού.
 • Συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις.
 • Αποτελεσματικές διεργασίες για τον εντοπισμό κινδύνων, τον έλεγχο της διακινδύνευσης της ΥΑΕ και την αξιοποίηση των ευκαιριών της ΥΑΕ.
 • Συνεχή αποτίμηση των επιδόσεων και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης ΥΑΕ για τη βελτίωση των επιδόσεων ΥΑΕ.
 • Εστίαση στον πελάτη και διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ISO 45001 ακολουθεί την κοινή δομή HLS (High-level Structure), όπως ορίζεται στο Παράρτημα SL (ήτοι παραγραφοποίηση, επικεφαλίδες και βασικές απαιτήσεις) και επομένως είναι ευκολότερο να ενσωματωθεί σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος, είδος ή τις δραστηριότητές τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η υιοθέτηση και πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, συμβάλλει σε:

 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος με μικρή διάρκεια διακοπής της λειτουργίας του οργανισμού λόγω συμβάντων και ασθενειών και χαμηλότερο κόστος από νομικές αμοιβές και αποζημιώσεις.
 • Βελτίωση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών και των προμηθευτών.
 • Νομική συμμόρφωση μέσω της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο οι νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν τον οργανισμό.
 • Βελτιωμένη διαχείριση της διακινδύνευσης με τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων και μέτρων για τη διατήρηση του κινδύνου σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο.
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
 • Επέκταση του πελατολογίου του οργανισμού μέσω της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που θέτουν οι προμήθειες.
 • Ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με την επίτευξη των στόχων υγείας και ασφάλειας και την οικοδόμηση κουλτούρας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία εντός του οργανισμού.

  Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

   Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

    Please fill the form bellow to download our Gamification Primer