Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το πρότυπο ISO 45001 αποσκοπεί στην κάλυψη της υγείας και ασφάλειας στην Εργασία και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Το ISO 45001 θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001. Έχει θεσπιστεί μεταβατική περίοδος, η οποία λήγει στις 12 Μάρτιου 2021. Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με OHSAS 18001 θα πρέπει να αναθεωρήσουν το Σύστημα τους και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 45001.

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο που αφορά στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

  • Η εστίαση στον πελάτη
  • Η συμμετοχή της ηγεσίας
  • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
  • Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία,
  • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ακολουθώντας τη δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 45001, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εκ μέρους της επιχείρησης συμβάλλει:

  • στην αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της επικινδυνότητας (σε αποδεκτά επίπεδα) και ελαχιστοποίησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος
  • στην τελική μείωση των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση
  • στην επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187