Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής, μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν μέρος ή σύνολο διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου, υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Πρόκειται για επιτελικό προσωπικό, το οποίο διεκπεραιώνει καθημερινά εργασίες με απλά ή περισσότερο σύνθετα καθήκοντα, υποστηρίζοντας το έργο των μεσαίων και ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 5220920 ή στο e-mail: people.certification@tuv.at.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης