Με την υπ αριθμ ΦΕΚ/14203, 11.07.2017 Εγκύκλιο του, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού νομοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004.

Στην εγκύκλιο διακρίνονται δύο κατηγορίες, οι οποίες πρέπει να αποδείξουν την εκπαίδευση του προσωπικού τους, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια:

Μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος HACCP
Επιχειρήσεις που υποχρεούται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP
Από την παραπάνω εκπαίδευση εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκυπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένός σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Επιπλέον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας:

Εργοδότες ή υπάλληλοι σε επιχειρήσεις τροφίμων που δεν χειρίζονται τρόφιμα
Υποψήφιοι για εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων
Άνεργοι υποψήφιοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφίμων
Στο παράρτημα της εγκυκλίου επισυνάπτεται η πρότυπη φόρμα βεβαίωσης του ΕΦΕΤ. Κατεβάστε την Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για θεματα ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000” ακολουθήστε το σύνδεσμο

Με την υπ αριθμ ΦΕΚ/14203, 11.07.2017 Εγκύκλιο του, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους στην υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού νομοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004.

Στην εγκύκλιο διακρίνονται δύο κατηγορίες, οι οποίες πρέπει να αποδείξουν την εκπαίδευση του προσωπικού τους, με διαφορετικό τρόπο η κάθε μια:

  • Μικρές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος HACCP
  • Επιχειρήσεις που υποχρεούται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP

Από την παραπάνω εκπαίδευση εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκυπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένός σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Επιπλέον δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας:

  • Εργοδότες ή υπάλληλοι σε επιχειρήσεις τροφίμων που δεν χειρίζονται τρόφιμα
  • Υποψήφιοι για εκμετάλλευση σχολικών κυλικείων
  • Άνεργοι υποψήφιοι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τροφίμων

Στο παράρτημα της εγκυκλίου επισυνάπτεται η πρότυπη φόρμα βεβαίωσης του ΕΦΕΤ. Κατεβάστε την Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ, προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για τον έλεγχο της ασφάλειας των τροφίμων, αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για θεματα ασφάλειας τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – ISO 22000” ακολουθήστε το σύνδεσμο https://www.tuvaustriahellas.gr/category_id=1&service_id=2