Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων». Η αναθώρηση αυτή που άρχισε το 2014, είναι αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8 που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 30 χώρες και βασίστηκε στην εμπειρία και τα δεδομένα από τα 13 έτη εφαρμογής του ISO 22000, στις νέες τάσεις στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και στις εξελίξεις στη βιομηχανία τροφίμων .

Σημαντικές αλλαγές

Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Νέα δομή: Υιοθετείται η υψηλού επιπέδου δομή  (High Level Structure) που ορίζεται από το παράρτημα SL και είναι κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ, διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Διεργασιακή προσέγγιση με  έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών και αλληλεπιδράσεων ώστε να παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Προσέγγιση με βάση τη διακινδύνευση ‘Risk Based Thinking’ που διευρύνεται πλέον και στην επιχειρηματική λειτουργία και τις αρχές. ‘Ετσι εκτός από τη γνωστή αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) εισάγεται και η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, όπου οι ευκαιρίες αποτελούν επίσης μέρος της έννοιας.
 • Κύκλος PDCA: το πρότυπο αποσαφηνίζει τον κύκλο Plan-Do-Check-Act, έχοντας δύο ξεχωριστούς κύκλους που συνεργάζονται: ο ένας καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης και ο άλλος καλύπτει τις αρχές του HACCP.
 • Ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες εξελίξεις και έννοιες στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και τον Codex Alimentarius .
 • Διευκρίνιση και απλούστευση των υφιστάμενων απαιτήσεων.  Ένταξη νέων ορισμών και σαφής περιγραφή των εννοιών και  διαφορών μεταξύ  των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (OPRPs) and Προαπαιτούμενων (PRPs).

Η νέα έκδοση του προτύπου αποτελείται από τις ακόλουθες δέκα ενότητες:

 1. Σκοπός
 2. Τυποποιητικές Παραπομπές: Διατύπωση ειδικά για το πρότυπο αυτό
 3. Όροι και ορισμοί: Χρησιμοποιούνται οι κοινοί όροι και οι βασικοί ορισμοί του παραρτήματος SL καθώς και οι επιπλέον ορισμοί που αφορούν στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ). Περιλαμβάνονται 45 ορισμοί.
 4. Πλαίσιο του οργανισμού: Το τμήμα αυτό  περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν την κατανόηση της οργάνωσης, την εφαρμογή του προτύπου, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΑΤ.
 5. Ηγεσία και Συμμετοχή των εργαζομένων: Το τμήμα αυτό θα περιλαμβάνει την δέσμευση της ηγεσίας της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την πολιτική ασφάλειας τροφίμων, τους οργανωτικούς ρόλους, τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες.
 6. Σχεδιασμός: Δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών, τους στόχους και τα σχέδια για την επίτευξή τους.
 7. Υποστήριξη: Τους πόρους που απαιτούνται για το ΣΔΑΤ, την ικανότητα του προσωπικού και την επίγνωση του, την επικοινωνία και τις τεκμηριωμένες πληροφορίες.
 8. Λειτουργία: Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος Προαπαιτούμενων (PRPs), Σύστημα ιχνηλασιμότητας, αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, Έλεγχος κινδύνων (Hazard control), Ενημέρωση των πληροφοριών που καθορίζουν ταπροαπαιτούμενα και το σχέδιο ελέγχου κινδύνων (hazard control plan), Έλεγχος παρακολούθησης και μέτρησης, Επαλήθευση που σχετίζεται με τα προαπαιτούμενα και το σχέδιο ελέγχου κινδύνων,  Έλεγχος μη συμμορφώσεων προϊόντος και διεργασιών.
 9. Εκτίμηση της Επίδοσης: Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση.
 10. Βελτίωση: Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες, ενημέρωση ΣΔΑΤ, συνεχής βελτίωση.

 

Μεταβατική Περίοδος

Μετά την τελική έκδοση του προτύπου τον Ιούνιο του 2018, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος 3 ετών για την πλήρη προσαρμογή στο νέο πρότυπο.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και πλανο ενεργειών αναμένεται να καθοριστεί από το ΕΣΥΔ.