Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε ο Εθνικός κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022) με τον οποίο υιοθετούνται σε εθνικό επίπεδο οι Ευρωπαϊκοί στόχοι επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 (Green Deal) με ενδιάμεσους στόχους μείωσης κατά 55% το 2030 (Fit for 55) και κατά 80% το 2040 (έτος βάσης το 1990).

Σύμφωνα με τον Εθνικό κλιματικό Νόμο, από το Μάρτιο του 2023 και μετά οι Δήμοι και σταδιακά το σύνολο των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας θα πρέπει να καταρτίζουν ετήσιους ισολογισμούς άνθρακα με βάση τα πρότυπα IPCC 2006, GHG Protocol, ISO 14064-1 και να επαληθεύονται από Διαπιστευμένους Φορείς Επαλήθευσης.

Δήμοι:  Μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2023, όλοι οι Δήμοι πρέπει να εκπονήσουν Δημοτικά

Σχέδια Μείωσης των Εκπομπών. Τα Δημοτικά Σχέδια Μείωσης των Εκπομπών πρέπει να καταρτίζονται βάση των πρότυπων IPCC 2006, GHG Protocol, ISO 14064-1 και να επαληθεύονται από Διαπιστευμένους Φορείς Επαλήθευσης. Οι Δημοτικοί ισολογισμοί άνθρακα θα πρέπει να εκπονούνται και να επαληθεύονται ετησίως.

Επιχειρήσεις:  Ο κλιματικός νόμος διαχωρίζει τις επιχειρήσεις σε τρεις ομάδες

Η τρίτη ομάδα οφείλει να εκπονεί ισολογισμούς άνθρακα χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρότυπα (ISO 14064, IPCC 2006, GHG Protocol), με πρώτη ημερομηνία υποβολής τον Οκτώβριο του 2023. Οι ισολογισμοί θα επαληθεύονται και θα υποβάλλονται ετησίως σε δημόσια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω ομάδες επιχειρήσεων (αρκεί να μην ανήκουν στις μικρές ή πολύ μικρές)

 • Ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά
 • Πιστωτικά ιδρύματα
 • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις επενδύσεων
 • Επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Εταιρείες ταχυμεταφορών
 • Επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου, οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
 • Αστικές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου

Πρότυπο ISO 14064-1
Το ISO 14064 είναι ένα εθελοντικό πρότυπο πιστοποίησης που παρέχει το πλαίσιο για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των GHG. Το ISO ISO 14064-1: καθορίζει αρχές και απαιτήσεις για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά εκπομπών και αφαιρέσεων αερίων θερμοκηπίου (GHG) σε επίπεδο οργανισμού. Περιλαμβάνει απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την αναφορά και την επαλήθευση του αποθέματος GHG ενός οργανισμού.

Ποια είναι τα οφέλη από τα παραπάνω σχήματα πιστοποίησης;
Η πιστοποίηση αποτελεί τη διασφάλιση των οργανισμών και των καταναλωτών σχετικά με την εγκυρότητα και την ορθότητα των Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών.  Με τις πιστοποιήσεις

 • Βελτιώνεται το Περιβαλλοντικό προφίλ του Οργανισμού
 • Το προϊόν διαφοροποιείται και αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Καλύπτεται η απαίτηση των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια,
 • Ο Καταναλωτής αποκτά εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία
 • Συμμόρφωση με την Νομοθεσία

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας: κ. Ε. Χρυσάγη, τηλ.: 210 5220920.