Τον Ιούνιο του 2019 άλλαξε η νομοθεσία που αφορά στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση και την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισμούς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα και είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και κοινοποιημένη από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο παιδοτόπων βάσει της νέας νομοθεσίας {Κ.Υ.Α. 43650/2019 (ΦΕΚ 2213/Β/8.6.2019)} και των προτύπων EN 1176, EN 1177, EN 14960, ΕΝ 71-3, EN 13219:2011 και EN 913:2019.

  1. Τι ορίζεται ως “παιδότοπος”;

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, παιδότοπος νοείται οποιοσδήποτε oριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από δυόμιση (2.5) μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών. Ο παιδότοπος μπορεί να βρίσκεται εντός κτηρίου (κλειστός) ή περιφραγμένος εκτός κτηρίου (υπαίθριος).

  1. Τι ισχύει πλέον για τις ελεγκτικές διαδικασίες και την περιοδικότητά τους;

Βάσει της νέας νομοθεσίας, οι υφιστάμενοι παιδότοποι, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη νόμιμη λειτουργία τους, οφείλουν να υποβληθούν σε αρχικό έλεγχο εντός ενός χρόνου από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, για την έκδοση Πιστοποιητικού Ασφαλούς Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

Οι παιδότοποι με Πιστοποιητικό Ασφαλούς Εγκατάστασης και Λειτουργίας οφείλουν να υπόκεινται ετησίως σε περιοδικό έλεγχο. Σε περίπτωση που η λειτουργία τους είναι εποχιακή, ο έλεγχος, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Εγκατάστασης και Λειτουργίας, θα πρέπει να διεξαχθεί προ της επαναλειτουργίας του. Για τον επιτυχή περιοδικό έλεγχο, χορηγείται από τον Φορέα Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου.

  1. Ποιους κλάδους και ποιες επιχειρήσεις αφορά η υπηρεσία πιστοποίησης παιδοτόπων;

Με την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας, εκτός από τους ιδιωτικούς παιδότοπους, η υπηρεσία αυτή αφορά και τις επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν μη συναφή δραστηριότητα, διαθέτουν διακριτό χώρο που πληροί τον ορισμό του παιδοτόπου (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, καφετέριες κ.α.)

  1. Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Προκειμένου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να πιστοποιήσει τον παιδότοπό της, θα πρέπει να γίνει πρώτα επικοινωνία με το προσωπικό του Βιομηχανικού Τομέα της TÜV AUSTRIA HELLAS και να προσκομιστούν οι απαραίτητες πληροφορίες για να της αποσταλεί η σχετική προσφορά. Στη συνέχεια προγραμματίζεται και διενεργείται η επιθεώρηση με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Εφόσον ο παιδότοπος πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και των σχετικών προτύπων εκδίδεται Πιστοποιητικό Ασφαλούς Εγκατάστασης και Λειτουργίας ή Βεβαίωση Περιοδικού Ελέγχου αντίστοιχα.